Moser 4330 Edition udhëzues

Moser 4330 Edition
9.4 · 1
PDF udhëzues
 · 72 faqe
Anglisht
udhëzuesMoser 4330 Edition

Type 4330/4331

Gebrauchsanweisung
Haartrockner
de
Operating instructions
Hair Dryer
en
Mode d‘emploi
Sèche-cheveux
fr
Istruzioni per l‘uso
Asciugacapelli
it
Instrucciones de uso
Secador de pelo
es
Manual de utilização
Secador de cabelo
pt
Gebruiksaanwijzing
Haardrogers
nl
Bruksanvisning
Hårtork
sv
Bruksanvisning
Hårtørker
no
Käyttöohje
Hiustenkuivaaja
fi
Kullanım Rehberi
Saç Kurutma Makinesi
tr
Instrukcja obsługi
Suszarki do włosów
pl
Návod k použití
Vysoušeč vlasů
cs
Návod na použitie
Pre sušič na vlasov
sk
Használati utasítás
Hajszárító
hu
Navodila za uporabo
Sušilnik za lase
sl
Instrucţiuni de utilizare
Uscător de păr
ro
Упътване за експлоатация
Сешоар
bg
Инструкция по использованию
Фен
ru
Інструкція з використання
фен
uk
Οδηγίες χρήσης
Σεσουάρ μαλλιών
el
!" # $% ا )*+ " % & ل
-./0 1" 2
أ *% & ء ا 567 ا ء ا 8 9:; <
A!" # $ أ&'&($
B) *+$ د-. ل ا 12. ا ء &4 56 ' ء 7'89$ 1 ا 1 $
Cزر ا 12. ا ء ا 1 "'رد )Cold Shot(
D&= * ?" @ درA'ت ا 1 +C ا ر ة
E&E*.F'ت د)G ا 12. ا ء
Fزر HIJ ( K /إ F M
GO
َ
9M$ HQ 9 (R
HS"K ا 16' 7 $
I& T =U HV= ( W XJ ( C
J& T =U HV= ( W Y C FZ
K&.زع \. ا ء 1 *V= ( W ا 1 IQ C )& 9 +R ا -* ( ' ري، ر7_ ا 169`
0210-7200(
ا*+ " % & ل ا = .> & ز
·أ د- 9 . ا ا 1 M ' 8a )b & c-d ا 1 *( ا1#2C8'eb.
·F *.)C &f =W ا 1 IQ C Y 9g د
َ
ر
َ
A
َ
*
َ
b H Ehi و &E*.Fi 1 k)G ا12.اء،
O(U Fl# T#_ ا m- * ( ' ر 8i 4 أو 6 &E*.F'ت &h * 9 = $ 1 9 +C ا ر ة و د)G
ا 1 2. ا ء 8 . ا n6 $ ا o=' H (p ا oE* M 9 $ ا o * . اAk ة 8 ' 1 f2 ' ز . 1*q"(r HEC F + $
ا 1 IQ C ، F l#T #_ HIJ ( K &E* . ى ا 1 *"CFk اo*.)C 8 ' 1 f2 ' ز :
زر ا 1 *IJ ( K /ا t F M )F( :
·7.&. ا 8 *IJ ( K ا 1 f2 ' ز &u -vل ا 1 wJ @ Y 9g زر ا 1 *IJ ( K /ا t F M )F(
x_ ا-* ' ر و ا درA$ د)G ا 1 2. ا ء ا 1 *b H . دون اn* Q l ' 1 2 ' .
زر &E*.F'ت د)G ا 12. ا ء )E( :
درA$ ا 1 k)G 1، 1 9 +V . ل Y 9g د)Q$ \. ا ء -= ( = $
درA$ ا 1 k)G 2، 1 9 +V . ل Y 9g د)Q$ \. ا ء 7.F$
·7.&. ا 8'-*('ر درA$ ا 1 +C ا ر ة ا oC5.8 $ .
&= * ?" @ درA'ت ا 1 +C ا ر ة )D( :
درA$ ا 1 +C ا ر ة 1، 1 9 +V . ل Y 9g \. ا ء n' -u
درA$ ا 1 +C ا ر ة 2، 1 9 +V . ل Y 9g \. ا ء أSqC nh . z $
زر &E * .ى ا 1 *"CFk )C( :
F l#u z =U ا 1 2. ا ء ا 1 "'رد 1=*Cة وA( { ة &u -vل ا 1 wJ @ ا oE* l C Y 9g زر
ا 1 2. ا ء ا 1 " 'رد. 1 9 CA.ع إ 1g درA$ ا 1 +C ا ر ة ا ow" . | $ n'8M'
ً
، ا|9 M. ا زر
ا 1 2. ا ء ا 1 " 'رد &u Ak F k .
·8Qk اmz *2' ء &u اn* Q l ' ل ا 1f2'ز، 7.&. ا 8~FM')
&u -vل ا 1 wJ @ Y 9g
زر ا 1 *IJ ( K /ا t F M )F( .
!@/ $ 0 ا = A" 2 B : ا *C < ا8
ِ
E/F
FEl p ا o T =U 8*CS({ &fCى ا 12. ا ء & " '!C ة z+. ا o I@ ا 1 HE* Q l 9 . z
1 *V= ( W ا 1 IQ C .
·?Q . ا ا o T =U و اد)Q. ه )b ا Hf' ه ا 1 J6' ء ا 1 h ' ر Ab 1 9 lf=W )ا 1 V. ر ة
ا 1 * .?(+( $ 2(.
·F l#T #_ إزا 1 $ ا o T =U )(l' 8Qk &u -vل n+ " 8'Hf ا 1 E2 _ ا o . ?p
)b ا 1V. ر ة 2.
! EG$0 وI$ & ; < ا = .> & ز
·ا z{Y. ا ا 1 M ' 8a &u ا o M "a 7"K ا 1 IC و ع 8*TÅ(W ا 1 f2 ' ز .
·m H J 6E . ا ا 1 f2 ' ز )b اo'ء.
·F l#T #_ اn* Q l ' ل 76Q $ 7 l z 'Yl$ و&" 9 9 $ 79(v
ً
1 * T Å (W ا 1 f2 ' ز .
·m HE* Q l 9 . ا أي &. اد &dF " $ أو &VT = C ة !
·1 9+= 'ظ Y 9g A. د ة أداء &f =W ا 1 IQ C ، F
ُ
TVp 8*TÅ(W ) *+$ د-.ل
ا 1 2. ا ء 8'z*Å'م 8 . ا n6 $ ) C!' ة z 'Yl$ وA' ) $ .
·1 9M( 8d 1Ü، ا H "Q. ا ا o C ا OK ا1*'1($:
·أدFا ا 1 J6' ء إ 1g ا 1 (E' ر )ا 1V. ر ة ا 1 * .?(+( $ 3( x_
7.&. ا 8ا 1 *.
·zÅ= . ا ا 1 J6' ء و & k-K ا 1 2. ا ء 8 . ا n6 $ ) C!' ة z 'Yl $ )ا 1 V. ر ة
ا 1 * .?(+( $ ر7_ 4( .
·?Q . ا ا 1 J6' ء 8 l#' z &u Ak F k x_ 7.&. ا 8~دارH إ 1g ا 1 ( li
إ 1g أن FE* M C )b & .?Q  )ا 1V. ر ة ا 1 * .?(+( $ 3(.
= # + J #K -L ا = .> & ز B Mول ا ) !N& د ا 5و ر BQ
F C ر &b ا 1 f2 ' ز &G 8 ' 7b ا1T='F'ت اoT{1 ($. H .A( اmH+' د
ا áو ر 8b اo*Q9R 8 ' áA2 { ة ا1#2C8'e($ و اt1#* z ( $ FEl p 1 #_
8 ' 1 * h &f'z('
ً
&u ا 1 f2 ' ز 8 . اOk ة &u z M Al G ا áA2 { ة
ا1*'8Q$ 1 9 " 9kF$ أو 8lCS{ &u &C اS{ إY'دة HkوFC ا1T='F'ت.
ا 1 * h &u ا 1 f2 ' ز 8I# K
& T ' n` F+' Y 9g ا1"(ã$ و F+.ل
دون H Q Cض ا t zE' ن وا1"(ã$ áي أ?C ا ر &+* l 9 $ .
ا = + J #K -L ا = .> & ز B & = Mول ا 8 + : ا 6M ة S& رT ;C&U ا ) !N& د
ا 5و ر BQ
F C Ag ا 1 * h &u ا 1 f2 ' ز 8Qk اz*2'ء &kة اn* Q l ' 1 8 I# K F+' Y 9g
ا1"(ã$ و F * . ا )R &G اoQ' F (C ا1M'z.z($ ا 1E' ر F $ )b \d ا ا of' ل .
ar

Operating Instructions

Professional Hair Dryer

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për Moser 4330 Edition këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Tharëse flokësh dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 9.4. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Moser 4330 Edition apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Moser 4330 Edition dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Moser 4330 Edition t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Moser 4330 Edition specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të Moser 4330 Edition.

Të përgjithshme
Markë Moser
Model 4330 Edition
Produkt Tharëse flokesh
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Moser 4330 Edition më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate