Lübra Ulisse 213 udhëzues

Lübra Ulisse 213
9.9 · 1
PDF udhëzues
 · 15 faqe
Anglisht
udhëzuesLübra Ulisse 213
37.4253.005.0 01/2007-ce
Room air conditioner with remote condenser
Condizionatore d’ambiente con condensatore remoto
Climatiseur avec condenseur a air exterieur • Klimagerät mit außenkondensator
Acondicionador de ambiente con condensador a distancia
Ar Condicionado com condensador remoto
KKlliimmaattiissttiikkoo kklleeiissttwwnn ccwwrrwwnn mmee ssuummppuukknnwwtthh
EG
I
F
D
E
P
COOL / DRY / FAN
COOL / DRY / HEAT / FAN
GR
OPERATING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI D'USO
NOTICE D’UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCÇÕES DE FUNCIONAMENTO
OODDHHLLIIEESS CCRRHHSSEEWWSS
COOL / DRY / FAN

MOVABLE AIR CONDITIONER

374253005 26-01-2007 Pagina 1

SCDF xxx C5

SCDF xxx R5

SMDF xxx C5

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për Lübra Ulisse 213 këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Kondicioner dhe është vlerësuar nga 1 njerëzit me një mesatare prej 9.9. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me Lübra Ulisse 213 apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me Lübra Ulisse 213 dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të Lübra Ulisse 213 t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

Lübra Ulisse 213 specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të Lübra Ulisse 213.

Të përgjithshme
Markë Lübra
Model Ulisse 213
Produkt Kondicioner
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth Lübra Ulisse 213 më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate