DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B udhëzues

DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B
8.5 · 17
PDF udhëzues
 · 12 faqe
Anglisht
udhëzuesDeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B
6

Contents

teCHnICAL DAtA ......................................................6
DIsPosAL ................................................................6
IntRoDUCtIon .......................................................7
Symbols used in this instruction �����������������������������������������������7
Letters in brackets ���������������������������������������������������������������������7
Troubleshooting and repairs �����������������������������������������������������7
sAFetY ...................................................................7
Basic safety warnings ����������������������������������������������������������������7
IntenDeD Use .........................................................7
InstRUCtIon FoR Use ............................................7
DesCRIPtIon ..........................................................8
Description of the appliance ���������������������������������������������������� 8
Description of the control panel ������������������������������������������������ 8
Description of the accessories ���������������������������������������������������8
Description of indicators ����������������������������������������������������������� 8
BeFoRe Use ............................................................8
Checking the appliance ������������������������������������������������������������� 8
Installing the appliance ������������������������������������������������������������8
Connecting the appliance ��������������������������������������������������������� 9
Setting up the appliance ����������������������������������������������������������� 9
tURnInG tHe APPLIAnCe on ...................................9
tURnInG tHe APPLIAnCe oFF .................................9
AUto-oFF .............................................................10
eneRGY sAVInG ....................................................10
WAteR soFteneR FILteR .......................................10
Installing the lter ������������������������������������������������������������������10
Removal and replacement of the water softener lter ������������10
MAKInG CoFFee ...................................................10
Selecting the coee strength �������������������������������������������������� 10
Selecting the quantity of coee in the cup �����������������������������11
Adjusting the grinder ��������������������������������������������������������������11
Programming the quantity of coee ����������������������������������������11
Setting the temperature ���������������������������������������������������������11
Tips for a hotter coee ������������������������������������������������������������11
Making coee using coee beans �������������������������������������������11
Making coee using pre-ground coee ���������������������������������� 12
MAKInG LonG CoFFee ............................................12
MAKInG CAPUCCIno AnD Hot MILK (not FRotHeD) 12
Making hot milk (not frothed) ������������������������������������������������ 13
Cleaning the cappuccino maker after use ������������������������������� 13
MAKInG Hot WAteR ..............................................13
CLeAnInG .............................................................13
Cleaning the machine ������������������������������������������������������������� 13
Cleaning the coee grounds container ������������������������������������13
Cleaning the drip tray and condensate tray ����������������������������� 13
Cleaning the inside of the coee machine ������������������������������14
Cleaning the water tank ���������������������������������������������������������� 14
Cleaning the coee spouts ������������������������������������������������������ 14
Cleaning the pre-ground coee funnel �����������������������������������14
Cleaning the infuser ���������������������������������������������������������������� 14
DesCALInG ...........................................................14
settInG WAteR HARDness ...................................15
Measuring water hardness ������������������������������������������������������ 15
Set water hardness �����������������������������������������������������������������15
WARnInG InDICAtoRs ...........................................16
tRoUBLesHootInG ...............................................17

teCHnICAL DAtA

Voltage: 220-240 V~ 50/60 Hz max� 10A
Absorbed power: 1450W
Pressure: 15 bar
Max� capacity water tank: 1�8 litres
Size: LxHxD: 238x340x430 mm
Cable length: 1�15 m
Weight: 9�1 Kg
Max� capacity beans container 250 g
The appliance complies with the following EU directi-
ves:
• ECRegulation1275/2008forstandby;
• Low Voltage Directive 2006/95/EC and subsequent
amendments;
• EMC Directive 2004/108/EC and subsequent
amendments
• All materials and accessories coming into contact with
food conform to EC regulation 1935/2004�

DIsPosAL

In compliance with European directive 2002/96/EC,
the appliance must not be disposed of with house-
hold waste, but taken to an authorised waste sepa-
ration and recycling centre�

Udhëzues

Shikoni udhëzuesin për DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B këtu, falas. Ky udhëzues hyn në kategori Makinat e kafesë dhe është vlerësuar nga 17 njerëzit me një mesatare prej 8.5. Ky udhëzues është i disponueshëm në gjuhët e mëposhtme: Anglisht. A keni ndonjë pyetje në lidhje me DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B apo keni nevojë për ndihmë? Bëni pyetjen tuaj këtu

Keni nevojë për ndihmë?

A keni një pyetje në lidhje me DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B dhe përgjigja nuk është në udhëzues? Bëni pyetjen tuaj këtu. Jepni një përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të çështjes dhe pyetjes suaj. Sa më mirë të përshkruhet problemi dhe pyetja juaj, aq më e lehtë është për zotëruesit e tjerë të DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B t'ju japin një përgjigje të mirë.

Numri i pyetjeve: 0

DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B specifikimet

Më poshtë do të gjeni specifikimet e produktit dhe specifikimet udhëzuese të DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B.

Të përgjithshme
Markë DeLonghi
Model Magnifica S ECAM 23.120.B | ECAM23.120SB
Produkt Makinë kafeje
Gjuha Anglisht
Lloji i skedarit Udhëzuesi i përdoruesit (PDF)

Pyetje të Shpeshta

Nuk mund ta gjeni përgjigjen e pyetjes suaj në udhëzues? Ju mund të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj te Pyetje dhe Përgjigje të Shpeshta rreth DeLonghi Magnifica S ECAM 23.120.B më poshtë.

A nuk është listuar pyetja juaj? Bëni pyetjen tuaj këtu

Nuk ka rezultate